دوره های زبان ایتالیایی مدرسه ایتالیایی تهران

در حال حاضر دوره های زیر برای ثبت نام ارائه میگردد
A1 Test Big

آزمونهای تعیین سطح-آزمون تعیین سطح A1

کد : 21533

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

شروع : 1402/12/19

پایان : 1402/12/19

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 17

مهلت ثبت نام : 1402/12/10

A2 Test Big

آزمونهای تعیین سطح-آزمون تعیین سطح A2

کد : 21534

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

شروع : 1402/12/19

پایان : 1402/12/19

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 15

مهلت ثبت نام : 1402/12/10

B1 Test Big

آزمونهای تعیین سطح-آزمون تعیین سطح B1

کد : 21535

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

شروع : 1402/12/19

پایان : 1402/12/19

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 19

مهلت ثبت نام : 1402/12/10

CILS-Main1

امتحان استرنی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS/ تمامی مهارت ها

کد : 21536

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 80,000,000 ريال

شروع : 1403/01/25

پایان : 1403/01/25

ظرفیت کل : 100

ظرفیت باقیمانده : 92

مهلت ثبت نام : 1402/12/15

CILS-Main1

امتحان استرنی جبرانی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS - سه و یا چهار مهارت

کد : 21537

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 70,000,000 ريال

شروع : 1403/01/25

پایان : 1403/01/25

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 48

مهلت ثبت نام : 1402/12/15

CILS-Main1

امتحان استرنی جبرانی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS - یک و یا دو مهارت

کد : 21538

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 40,000,000 ريال

شروع : 1403/01/25

پایان : 1403/01/25

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

مهلت ثبت نام : 1402/12/15

Livello A1-A2 Intensivo Big

زبان ایتالیایی سطح A1-A2-دوره های فشرده روزهای فرد 14/17

کد : 21546

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 80,000,000 ريال

شروع : 1403/01/26

پایان : 1403/06/15

ظرفیت کل : 100

ظرفیت باقیمانده : 88

مهلت ثبت نام : 1403/01/15

Livello A1-A2 Intensivo Big

زبان ایتالیایی سطح A1-A2-دوره های فشرده روزهای فرد 17:30/20:30

کد : 21547

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 80,000,000 ريال

شروع : 1403/01/26

پایان : 1403/06/15

ظرفیت کل : 100

ظرفیت باقیمانده : 76

مهلت ثبت نام : 1403/01/15

Livello A1 Big

زبان ایتالیایی سطح A1-دوره عادی روزهای زوج ساعت 15/17

کد : 21539

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 70,000,000 ريال

شروع : 1403/01/27

پایان : 1403/06/19

ظرفیت کل : 25

ظرفیت باقیمانده : 20

مهلت ثبت نام : 1403/01/15

Livello A1 Big

زبان ایتالیایی سطح A1-دوره عادی روزهای زوج ساعت 17:30/19:30

کد : 21540

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 70,000,000 ريال

شروع : 1403/01/27

پایان : 1403/06/19

ظرفیت کل : 25

ظرفیت باقیمانده : 9

مهلت ثبت نام : 1403/01/15

Livello A1-A2 Intensivo Big

زبان ایتالیایی سطح A1-A2-دوره های فشرده روزهای زوج 14/17

کد : 21543

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 80,000,000 ريال

شروع : 1403/01/27

پایان : 1403/06/19

ظرفیت کل : 100

ظرفیت باقیمانده : 86

مهلت ثبت نام : 1403/01/15

Livello A1-A2 Intensivo Big

زبان ایتالیایی سطح A1-A2-دوره های فشرده روزهای زوج 17:30/20:30

کد : 21544

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 80,000,000 ريال

شروع : 1403/01/27

پایان : 1403/06/19

ظرفیت کل : 100

ظرفیت باقیمانده : 65

مهلت ثبت نام : 1403/01/15

Livello A1 Big

زبان ایتالیایی سطح A1-دوره عادی روزهای جمعه ساعت 11/17

کد : 21541

تعداد جلسات : 20جلسه

مبلغ نهایی : 70,000,000 ريال

شروع : 1403/02/14

پایان : 1403/06/23

ظرفیت کل : 25

ظرفیت باقیمانده : 19

مهلت ثبت نام : 1403/01/15

نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.